Skip to content

Contributieregeling BC Nijkerk


Art. 1 Contributie opbouw

 1. Het lidmaatschap van de vereniging verplicht tot betaling van een vereningingsbijdrage en een bonds- / disrictsbijdrage.
 2. De verenigingsbijdrage is de contributie aan de vereniging. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 3. In de vaststelling van de hoogte van de verenigingsbijdrage worden onderscheiden:
  1. basis contributie jeugdleden;
  2. toeslag jeugd-competitiespelers;
  3. basiscontributie seniorspelers;
  4. toeslag senior-competitiespelers
 4. De bonds-/districtsbijdrage, is de contributie aan Badminton Nederland (BNL) en het District Centrum van de BNL en wordt in haar geheel door de vereniging aan de bond en het district afgedragen

Art. 2 Betalingen

 1. De basiscontributie aan de vereniging en de bonds- en districtsbijdragen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar in hun geheel geheven en mag in twee termijnen worden voldaan. De vervaldata van de termijnen zijn 31 januari en 13 juni.
 2. De eventuele competitietoeslag wordt geheven in het tweede kwartaal en dient uiterlijk 30 augustus te zijn voldaan.

Art. 3 Terugbetaling

 1. De basiscontributie van de vereniging en de bonds- en districtsbijdrage worden niet gerestitueerd.
 2. De competitietoeslag wordt alleen gerestitueerd indien een aanvankelijk bij de competitie ingedeeld lid door omstandigheden, buiten diens schuld, niet aan de competitie heeft kunnen deelnemen.

Art. 4 Vermindering

 1. Indien een lid voor een periode langer dan drie maanden niet heeft kunnen spelen als gevolg van zwangerschap, een door badminton opgelopen blessure of door ziekte, kan vermindering van contributie worden gegeven. De vermindering bedraagt 50% van de contributie over de afwezigheidperiode minus drie maanden.
 2. Een verzoek tot vermindering wordt aan het eind van het contributiejaar ingediend bij de penningmeester.
 3. Een eventuele vermindering wordt verrekend met de contributie van het jaar volgend op het contributiejaar van aanvraag.

Art. 5 Slotbepaling

 1. Het bestuur van de vereniging is gerechtigd om in individuele gevallen van deze regeling af te wijken.
 2. Met inwerking treding van deze regeling komen alle eerdere regelingen en afspraken te vervallen.